Privacy Policy


INclusion verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van INclusion. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

INclusion gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

 

Verantwoordelijkheid

INclusion is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg. INclusion vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

 

Voor welke doeleinde verwerkt INclusion uw persoonsgegevens

INclusion verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van leden-, donateurs-, en overige overeenkomsten;
 • Het voeren van de leden- en donateursadministratie;
 • Het aanbieden van diensten;
 • Het sturen van een nieuwsbrief;
 • Promotie en marketingdoeleinden;
 • Het bevragen van leden/donateurs en het doen van onderzoek;
 • Het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • Onze bedrijfsvoering;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

INclusion verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice, de website en het online portaal van INclusion. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van INclusion. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt INclusion uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt INclusion?

INclusion verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn in het geval van donateurs:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

INclusion verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt INclusion ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

INclusion biedt een nieuwsbrief aan waarmee onze donateurs, leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Hoe zorgt INclusion voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

INclusion gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. INclusion neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. INclusion deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van INclusion kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. INclusion maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. INclusion kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

INclusion verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

INclusion bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan INclusion. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover INclusion nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor INclusion maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting INclusion
t.a.v. David Stoll (secretaris)
Lange Wetering 83
1394KE Nederhorst den Berg

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past INclusion passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

INclusion neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie. 

 

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cooking accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cooking verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op 'Nee, liever niet' in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen. 

Noodzakelijke en functionele cooking

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.

 

Privacybeleid van derden

Op de website van INclusion kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij INclusion behorende, websites. INclusion kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens altijd of u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen.

 

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 16 mei 2022

INclusion behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. INclusion raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gemaakt.